List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

imie i nazwisko wnioskodawcy!

miejscowość, data

oznaczenie organu, do którego składany jest wniosek, np. wojewoda lub odpowiedni minister

Wniosek

Na podstawie art. 156 § 1 pkt ustawy - Kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę o stwierdzenie nieważności decyzji

z dnia nr.

. w sprawie.

oznaczenie organu, który wydal decyzję określenia stron oraz podmiotu sprawy!

Uzasadnienie*

W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: *

1

2

3

podpis wnioskodawcy I

* W uzasadnieniu należy opisać stan faktyczny i prawny sprawy, zakończonej decyzją o stwierdzenie nieważności decyzji, przeciw której występuje wnioskodawca, a także wskazać, dlaczego - zdaniem strony - zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności tej decyzji (tj. określić rodzaj naruszenia prawa w kontekście przepisu art. 156 § 1 pkt 1-7 K.p.a.).

** Jako załączniki należy przedłożyć wszelkie dowody związane ze sprawą, mogące mieć wpływ na wynik postępowania nadzorczego, jak: decyzje administracyjne, zwrotne potwierdzenia odbioru, zawiadomienia itp.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.