List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Protokół 3

PROTOKÓŁ

posiedzenia Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność" z dnia 5.01.2009 r.

W posiedzeniu wzięto udział 15 członków MKS. Przyjęli oni jednomyślnie następujący porządek posiedzenia:

1)Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia MKZ

2)Wybór przewodniczącego i protokolanta

3)Omówienie wyborów w komisjach wydziałowych

4)Omówienie przygotowań do Walnego Zjazdu Delegatów (WZD)

5)Protest członków MKZ w związku z nieprzekazaniem załodze życzeń świątecznych

6)Rozdanie informacji pisemnej o stanie zakładu

7)Propozycja podziału składek

8)Sprawy różne.

Ad. 1. Protokoły z posiedzeń MKZ z 13 września 2008 r. i 3 stycznia 2009 r. przyjęto jedno­głośnie.

Ad. 2. Przy jednym głosie wstrzymującym się na przewodniczącego zebrania wybrano Alojzego Miarkę, a na protokolanta Wacława Górala.

Ad. 3. Wybory w komisjach wydziałowych odbyły się w przewidzianym terminie we wszystkich okręgach. W jednym okręgu nie wybrano delegatów z braku kandydatów na delegatów WZD.

Ad. 4. Jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyznaniu kwoty do 100 zt na jednego uczestnika Zjazdu na cele organizacyjne.

Ad. 5. Odczytano protest członków MKZ w związku z nieprzekazaniem załodze życzeń z okazji Bożego Narodzenia i poproszono przewodniczącego o wyjaśnienie w tej sprawie. Przewodniczący odparł, że jest to niedopatrzenie Biura Informacji. Postanowiono zwrócić uwagę pracownikom Biura na niestosowność takiego zachowania.

Ad. 6. Rozdano opracowanie na temat stanu i perspektyw zakładu na rok 1998. Opracowanie to zostanie przesłane komisjom wydziałowym najpóźniej do 15.01.2009 r.

Ad. 7. Przedstawiono propozycję podziału składek na następną kadencję. Zostanie ona szczegółowo rozważona na Walnym Zjeździe w dniach 25-28.01.2009 r.

Ad. 8. Poruszono następujące sprawy różne-.

Adam Ptak przypomniał członkom o konieczności nadsyłania uchwał komisji wydziałowych, określających przedstawiciela Związku odpowiedzialnego za sprawy socjalne w zakładzie.

Przewodniczący poinformował, że przepustki upoważniające do wjazdu samochodami prywatnymi na teren zakładu pracy tracą ważność 31 stycznia br.

Bolesław Kwiatkowski zaapelował do członków MKS o nadsyłanie protokołów z jesienne­go przeglądu BHP

Na zakończenie przewodniczący Miarka złożył w imieniu własnym i Prezydium podziękowanie za współpracę w minionej kadencji.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant Przewodniczący

(Wacław Góral) [Alojzy Miarka)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.