List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z Nim związane

Katowice, dnia 5 lipca 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego

Wydział Rodzinny i Nieletnich

w Katowicach

Powodowie: 1) Łukasz Nowak, małoletni, działający przez matkę Annę Nowak, zam. w Katowicach, ul. Sienkiewicza 7 m. 3, 2) Anna Nowak, studentka, zam. w Katowicach, ul. Sienkiewicza 7 m. 3. Pozwany: Władysław Żuk, inżynier, zam. w Krakowie, ul. Bracka 34 m. 13.

Wartość przedmiotu sporu: 2750 zł

POZEW

o ustalenie ojcostwa i alimenty

Działając w imieniu mego małoletniego syna Łukasza Nowaka i własnym, wnoszę o:

1)ustalenie, że pozwany Władysław Żuk, inżynier, urodzony 3 października 1953 r. w Krakowie, jest ojcem powoda Łukasza Nowaka, urodzonego dnia 2 stycznia 1999 r. w Katowicach, syna Anny Nowak, którego akt urodzenia sporządzony został w Urzędzie Stanu Cywilnego w Katowicach i oznaczony nr. 3;

             2)nadanie Łukaszowi Nowakowi nazwiska ojca „Żuk";

3)orzeczenie, że pozwanemu Władysławowi Żukowi nie będzie przysługiwała władza rodzicielska nad powodem Łukaszem Nowakiem;

4)zasądzenie od pozwanego Władysława Żuka na rzecz małoletniego powoda Łukasza Nowaka do rąk jego matki Anny Nowak alimentów w kwocie po 200 zł miesięcznie, płatnych z góry do dnia 5. każdego miesiąca, począwszy od dnia 5 lutego 1999 r. z ustawowymi odsetkami od dnia płatności każdej raty;

5)zasądzenie od pozwanego Władysława Żuka na rzecz Anny Nowak kwoty 350 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 5 lutego 1999 r.;

             6)zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu według norm przypisanych;

7)nadanie wyrokowi w części zasądzającej roszczenia wymienione w pkt. 4 i 5 rygoru natychmiastowej wykonalności.

Ponadto wnoszę o:

8) wezwanie na rozmowę świadków.

a)Kazimierza Nowaka, zam. w Katowicach, ul. Sienkiewicza 7 m. 3,

 b)Jacka Kulę, zam. w Myszkowie, ul. Sikorskiego 8.

Uzasadnienie Pozwany Władysław Żuk przebywał często w sprawach służbowych w Katowicach. Korzy­stał wówczas z tzw. prywatnej kwatery w mieszkaniu rodziców Anny Nowak. Tam też poznali się powódka i pozwany.

Pozwany zapewnił powódkę, że jest stanu wolnego i pragnie ożenić się z nią. Stosunki cielesne utrzymywali od stycznia do połowy września 1998 r. Kiedy pozwany dowiedział się o ciąży powódki, przestał ją odwiedzać. Na jej list z dnia 26 września 1998 r. odpowiedział, że jest żonaty, nie może więc zawrzeć z powódką małżeństwa. Zaprzeczył, by mógł być ojcem urodzonego przez powódkę dziecka, twierdząc, że jest bezpłodny, czego dowodem jest to, iż nie ma dzieci ze swoją żoną.

Dowód:

1)odpis aktu urodzenia Łukasza Nowaka,

2)kopia listu powódki do pozwanego i list pozwanego do powódki,

3)zeznania świadków wymienionych we wniosku,

4)grupowe badanie krwi,

5)przesłuchanie stron.

Pozwany, jako ojciec małoletniego powoda, obowiązany jest do uczestniczenia w kosztach jego utrzymania. Ponieważ dziecko często choruje, konieczne jest otoczenie go szczególną opieką lekarską. Koszty z tym związane są znaczne. Powódka jest studentką i nie ma żadnych do­chodów, ponosi zaś trud wychowania dziecka. Uzasadnia to obciążenie pozwanego całością wydatków związanych z utrzymaniem i leczeniem dziecka, które wynoszą 200 zł miesięcznie.

Dowód:

1)opinia lekarza pediatry,

2)zaświadczenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

3)przesłuchanie stron.

U powódki Anny Nowak stwierdzono podczas ciąży anemię. Dlatego też zalecono jej specjalne odżywianie się. Wydatki z tym związane, a obciążające pozwanego, powódka określa na kwotę 200 zł.

Dowód:

1)wywiad w przychodni „K" w Katowicach,

2)zeznanie świadka Kazimierza Nowaka,

3)przesłuchanie stron.

Po urodzeniu dziecka powódka nabyła używany wózek dziecięcy za cenę 150 zł. Ze względu na jej sytuację finansową wydatek ten obciąża w całości pozwanego. Dowód:

1)zeznanie świadka Kazimierza Nowaka,

2)przesłuchanie stron.

Powódce należy się też od pozwanego zwrot kosztów utrzymania dziecka za okres od jego urodzenia do dnia wniesienia pozwu.

Powódka nie zna obecnego miejsca pracy pozwanego. Prawdopodobnie jest on współwła­ścicielem warsztatu samochodowego. Konieczne zatem będzie przeprowadzenie stosownego dochodzenia przez sąd.

W tym stanie rzeczy powództwo jest uzasadnione.

Anna Nowak Załączniki:

1)odpis zupełny aktu urodzenia Łukasza Nowaka,

2)kopia listu powódki do pozwanego i list pozwanego do powódki,

3)zaświadczenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

odpis pozwu i załączników.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.