List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Do

Sądu Rejonowego

Wydział Rodzinny i Nieletnich

w Myszkowie

Powód: Henryk Cieplik, robotnik, zam. w Myszkowie, ul. Fabryczna 20. Pozwani: 1) Krzysztof Cieplik, małoletni, zam. w Myszkowie, ul. Katowicka 8, 2) Irena Cieplik, robotnica, zam. w Myszkowie ul. Katowicka 8.

POZEW o zaprzeczenie ojcostwa

Wnoszę o:

ustalenie, że pozwany Krzysztof  Cieplik, urodzony przez pozwaną Irenę Cieplik w Myszkowie w dniu 26 stycznia 1999 r., nie jest synem powoda Henryka Cieplika, urodzonego w dniu 13 grudnia 1952 r.,

zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przypisanych.

Uzasadnienie

Powód i pozwana są małżeństwem od 1980 r. Z małżeństwa tego urodziło się dwoje dzieci: Justyna Cieplik, urodzona w 1981 r., i Grzegorz Cieplik, urodzony w 1983 r.

Dowód: odpis aktu małżeństwa i odpisy aktów urodzenia.

W dniu 26 stycznia 1999 r. pozwana urodziła pozwanego Krzysztofa Cieplika, który nie jest synem powoda.

Dowód: odpis aktu urodzenia Krzysztofa Cieplika.

Powód bowiem w okresie koncepcyjnym nie obcował z pozwaną Ireną Cieplik, gdyż pracował w tym czasie w Libii.

Dowód: zaświadczenie o pobycie w Libii.

W tej sytuacji powód nie jest ojcem małoletniego pozwanego, a więc pozew jest w pełni uza­sadniony.

Henryk Cieplik

Załączniki:

1)odpis aktu małżeństwa,

2)odpis aktu urodzenia Krzysztofa Cieplika,

3)zaświadczenie o pobycie w Libii,

4)odpis pozwu i załączników.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.