List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami

Częstochowa, dnia 10 lipca 1999 r.

Do

du Rejonowego

Wydział Rodzinny i Nieletnich

w Częstochowie

Powódka: Agnieszka Gupik, krawcowa, zam. w Częstochowie, ul. Krótka 8.

Pozwany: Eugeniusz Gupik, technik, zam. w Częstochowie, ul. Krótka 8.

Wartość przedmiotu sporu: 4000 zt

POZEW o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami Wnoszę o:

1) zniesienie ustawowej wspólności majątkowej powódki Agnieszki Cupik i pozwanego Eu­
geniusza Cupika wynikaj
ącej z zawarcia przez nich małżeństwa w dniu 7 lutego 1981 r. przed
kierownikiem Urz
ędu Stanu Cywilnego w Katowicach (nr aktu małżeństwa 167);

zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przypisanych. Ponadto wnoszę o:

przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powódki;

wezwanie na rozprawę świadków:

Adama Skrobola, zam. w Częstochowie, ul. Łączna 26 m. 4,

Heleny Wrzeciono, zam. w Częstochowie, ul. Katowicka 88.

Uzasadnienie

Strony pozostają w związku małżeńskim od dnia 7 lutego 1981 r.

Dowód: odpis aktu małżeństwa.

Pozwany od 4 lat pije nałogowo napoje alkoholowe. Na ten cel trwoni wspólny majątek stron, zaciąga długi i wynosi z domu różne rzeczy, które sprzedaje, a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznacza na zakup alkoholu. Ostatnio powódka, aby nie dopuścić do licytacyjnej sprzedaży samochodu zakupionego za pieniądze zarobione przez nią, zmuszona była pożyczyć znaczną sumę pieniędzy od swoich rodziców i spłacić długi zaciągnięte przez pozwanego.

Dowód: akta Komornika Sądu Rejonowego w Częstochowie Km 2000/98 oraz świadkowie podani we wniosku.

Powódka stale próbuje odwieść pozwanego od picia napojów alkoholowych, lecz pozwany tylko obiecuje poprawę. Gdy zacznie pić, znowu trwoni pieniądze.

Dowód: świadkowie podani we wniosku oraz przesłuchanie stron.

Utrzymanie w tych okolicznościach wspólności majątkowej stron grozi powódce i rodzinie stron ruiną. Zachodzi więc ważny powód przemawiający za zniesieniem wspólności majątkowej stron.

Agnieszka Cupik Załączniki:

1)odpis aktu małżeństwa stron.

2)odpis pozwu.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.