List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek cudzoziemca o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Wrocław, dnia 15 lipca 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego

dla m. st. Warszawy

Wydział Rodzinny i Nieletnich

w Warszawie

Wnioskodawca: Michał Kowalski, inżynier, zam. w mieście Windsor przy ul. Church 135, Prowincja Ontario w Kanadzie, reprez. przez adwokata Janusza Zielińskiego, członka Zespołu Adwokackiego nr 12 we Wrocławiu. Uczestniczka: Zofia Milczyńska, urzędniczka, zam. we Wrocławiu, ul. Słowackiego 14 m. 17.

WNIOSEK o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

W imieniu wnioskodawcy, którego pełnomocnictwo załączam, wnoszę o zezwolenie Michałowi Kowalskiemu, urodzonemu w Kielcach dnia 30 kwietnia 1949 r., synowi Grzegorza i Heleny z Szymańskich, zamieszkałemu w Kanadzie, na udzielenie pełnomocnictwa Teofilowi Stanisławskiemu, zamieszkałemu we Wrocławiu, ul. Kwiatowa 6 m. 2, do oświadczenia o wstą­pieniu przez tegoż Michała Kowalskiego w związek małżeński z Zofią Milczyńska, urodzoną w Kielcach dnia 15 maja 1953 r., córką Ignacego i Wandy z Wójcików, zamieszkałą we Wro­cławiu.

Uzasadnienie

Wnioskodawca jest obywatelem polskim zamieszkałym w Kanadzie. Zamierza on zawrzeć związek małżeński z Zofią Milczyńska, zam. we Wrocławiu, lecz ze względu na znaczne kalectwo (brak obu kończyn dolnych) i trudności w odbyciu dalekiej podróży nie może przyjechać do Polski.

Zachodzą więc ważne powody do zezwolenia, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika w Polsce.

Dla wykazania danych osobowych składam 2 odpisy zupełne aktów urodzenia wnioskodawcy i uczestniczki postępowania.

Janusz Zieliński (adwokat)

Załączniki:

pełnomocnictwo,

dwa odpisy aktów urodzenia,

odpisy wniosku i załączników.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.