List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Chorzów, dnia 13 maja 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego

Wydział Rodzinny i Nieletnich

w Chorzowie

Wnioskodawca: Aleksander Różycki, kolejarz, zam. w Chorzowie,

ul. Hutnicza 3 m.7.

Uczestnik: Zofia Fajkis, bez zawodu, zam. w Chorzowie, ul. Bytomska 37 m. 8.

WNIOSEK o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wnoszę o:

orzeczenie pozbawienia władzy rodzicielskiej Zofii Fajkis nad jej małoletnim synem Adamem Różyckim, urodzonym dnia 15 grudnia 1990 r. w Chorzowie.

Ponadto wnoszę o wezwanie na rozprawę świadków:

1)Jana Adamca, zam. w Chorzowie, ul. Dworcowa 43 m. 5,

2)Julię Brach, zam. w Chorzowie, ul. Targowa 67 m. 5.

Uzasadnienie

Małoletni Adam Różycki, urodzony dnia 15 grudnia 1990 r. w Chorzowie, jest synem Zofii Fajkis oraz Stanisława Różyckiego, który zmarł dnia 30 maja 1994 r, a którego ojcostwo zostało ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 3 sierpnia 1992 r. - sygn. akt R.III.C. 201/92.

Dowód: akta sprawy sygn. R.III.C. 201/92.

Wnuk mój Adam Różycki nie jest należycie wychowywany. Matka jego, Zofia Fajkis, prowa­dzi niemoralny tryb życia. Często schodzą się w jej mieszkaniu różni mężczyźni i wtedy odbywają się tam pijackie libacje. Ma to demoralizujący wpływ na małoletniego.

Dowód: świadkowie Jan Adamiec i Julia Brach, adresy jak wyżej.

Adam Różycki jest uczniem czwartej klasy Szkoły Podstawowej nr 32 w Chorzowie, wykazuje nikle postępy w nauce, często opuszcza lekcje i wagaruje.

Dowód: pismo dyrektora Szkoły Podstawowej nr 32 w Chorzowie z dnia 10 kwietnia 1999 r.

Jako dziadek małoletniego chcę wnuka wziąć do siebie, by zapewnić mu właściwe warunki wychowania i otoczyć należytą opieką. Matka dziecka nie wyraża na to zgody.

Uważam, że w tej sytuacji wniosek mój jest uzasadniony.

Aleksander Różycki Załączniki:

1)pismo dyrektora Szkoły Podstawowej nr 32 w Chorzowie z dnia 10 kwietnia 1999 r,

2)odpisy wniosku i załącznika.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.